2018 Split Town Congressional Breakdown

District Town Delegates
1 GLASTONBURY 11
2 GLASTONBURY 1
1 MIDDLETOWN 1
3 MIDDLETOWN 6
3 SHELTON 1
4 SHELTON 13
1 TORRINGTON 6
5 TORRINGTON 5
3 WATERBURY 2
5 WATERBURY 10